Zum Inhalt springen

ZELENÉ cíle pro Sasko

Na klimatu záleží

Samozřejmě, že boj za ochranu klimatu není vším, za co bojujeme. Ale bez ochrany klimatu stojí vše ostatní na nejistých základech. Pokud selžeme, zanecháme našim dětem svět plný konfliktů a katastrof. Jsme první generace, která pociťuje klimatické změny. Jsme poslední, kteří proti tomu mohou něco udělat. Pomocí našeho zákona na ochranu klimatu chceme upevnit pozici regionálního plánování pro budoucnost. Tím si volíme realistické a především realizovatelné cíle, které poskytují čas a možnosti pro změnu kurzu. Prvotní myšlenka byla vždy ZELENÁ. U ochrany klimatu je to mnohem víc rozhodující, než kdy před tím.

Ochrana přírody - zachování rozmanitosti

Chceme zastavit dramatický úbytek rozmanitosti domácích živočišných a rostlinných druhů. V tomto směru sázíme na celozemské propojení biotopů, jež zahrnuje síť ploch, které jsou důležité pro druhovou rozmanitost, a spojuje dohromady existující chráněná území. Chceme zastavit narůstající zastavění půdy, erozi, ničení a kouskování biotopů stavebními záměry a těžbou, znečištění vzduchu, půdy a vody. Stanice ochrany přírody mají pomáhat při ekologické výchově, péči o chráněná území a ochraně druhové rozmanitosti.

Energie pro Sasko - bezpečná a čistá

Cíl je jasný a nemá alternativu: bezpečná a čistá energie ze 100% obnovitelných zdrojů. Kdo se ovšem vydá na tuto cestu, musí také chtít dojít do cíle: důsledně, hospodářsky, cenově výhodně a co nejrychleji. My ZELENÍ to chceme. Součástí toho je postupné odstoupení od hnědého uhlí. Chceme podporovat lidi při této strukturální změně. Tato výzva je velká, ale zvládnutelná. Otevírá Sasku nové šance ve světě, kde je bezpečná a čistá energie pro miliardy lidí základem vývoje a zdolávání konfliktů.

Mobilní až do nejvzdálenějšího koutu - pěšky, na kole, autobusem nebo vlakem

Chceme mobilitu pro všechny: spolehlivou, bezbariérovou, na sebe navazující a cenově dostupnou. Naší celozemskou integrovanou dopravou „Taktfahrplan Sachsentakt 21“ organizujeme přepravu, jež je přátelská k cestujícím i životnímu prostředí. Má dopravit všechny lidi ve městě i na vesnici rychle do jejich cíle. Pro cyklisty a pěší se snažíme vybudovat atraktivní a bezpečnou infrastrukturu. S vysokým podílem cyklistické přepravy a pěší chůze bude život v našich městech a obcích kvalitnější. Zasazujeme se o chytré a prozíravé plánování dopravy, které optimálně spojí dohromady kolo, autobus, vlak a auto.

Zodpovědná výroba namísto výroby za každou cenu

Podporujeme udržitelnou spotřebu a ekologickou výrobu, jasné informace pro spotřebitele, respekt k hodnotě výrobků a zodpovědné zacházení s potravinami. Zdravé jídlo v mateřských školkách a školách má pro nás velký význam. Chceme snížit obsah škodlivých chemikálií v životním prostředí a využívat přírodních zdrojů tak, aby se mohly regenerovat. Sasko již nemá být magnetem na odpad. To znamená: dovážet méně nebezpečných odpadů, eliminovat vznik odpadu a vytvářet podmínky pro opakované používání a využívání zdrojů. Měřítkem veřejných zakázek musí být ekologický a zodpovědný nákup.

Zemědělství - čas pro nové postoje

Industrializace zemědělství znamená intenzivní vyčerpávání půdy, přírody a krajiny na úkor ekologické rovnováhy. My chceme trend směřující k centralizaci a zakládání zemědělských velkopodniků otočit. Stavíme na posílení drobného zemědělství, obdělávání půdy, jež bude šetrné k životnímu prostředí a výrazném rozšíření ekologického zemědělství, které nevypouští do okolí jedy nebo není geneticky upraveno. Stoupne tak kvalita života, atraktivita a šance rozvoje venkova. Zasazujeme se o ukončení velkochovů.

Chytré hlavy - kvalitní vzdělávání od začátku, po celý život

Zasazujeme se o kvalitní vzdělávání bez ohledu na věk, původ, příjem nebo postižení. V jeslích, ve škole, v učení nebo při studiu prosazujeme rovnoprávnost vzdělávání pomocí inkluze a individuální podpory. K tomu potřebujeme dostatečné množství dobře placeného personálu. Chceme vytvořit právní základ pro právní nárok na další vzdělávání. Saské vysoké školy musí být dobře financovány a demokraticky organizovány a musí být nezávislé. Kvalitní vzdělávání potřebuje prostory, ve kterých je realizovatelná společná výuka pro všechny, a také vybavení, které míří na výzvy budoucnosti.

Finanční rovnoprávnost ve městě i na vesnici

Demografické a strukturální změny staví Sasko před mnoho výzev. Pro rozrůstající se města a vylidňující se vesnice musí být nalezena rovnocenná řešení. Mnoho okresů a obcí je zahnáno do kouta. Zasazujeme se o spravedlivé rozdělení finančních prostředků v komunálním financování. Rozdělování finančních prostředků musí být změněno, aby města a obce mohly plnit nejen své povinné úkoly, ale měly i prostor pro plnění dobrovolných úkolů. Teprve tak bude Sasko pro své občany místem pro práci a bydlení, jež má perspektivu do budoucna.

Fungující svobodný stát pro všechny - dobrý a transparentní

Své státní úkoly můžeme dlouhodobě plnit pouze s kompetentní a personálně dobře vybavenou správou. Atraktivní a dobře vybavená veřejná služba není žádným nákladovým faktorem, nýbrž důležitým pilířem fungujícího a občanům blízkého svobodného státu. Politické rozhodovací procesy a správní jednání musí být včas a sledovatelně zpřístupněny. Chceme, aby stát vystupoval vůči občankám a občanům otevřeněji. Zákon o transparentnosti a individuální povinnosti označování pro policejní úředníky toto vyžaduje.

Ochrana základních práv - posílení demokracie

Sasko se má stát opět svobodným státem, jež si zaslouží toto označení. Usilujeme o to, aby byla dodržována základní práva všech zde žijících lidí a učinila se přítrž honu úřadů za sběrem dat. Chceme posílit právo shromažďovací a právo na svobodné vyjádření svého názoru. Saské bezpečnostní zákony musí být osvobozeny od nadměrných zásahů do občanských práv. Chceme závazněji regulovat rovnoprávné postavení mužů a žen. Na všech úrovních musí být posíleny demokratické procesy a občanky a občané se musí větší měrou podílet na důležitých rozhodnutích.

Posílení rodiny - podpora rozmanitosti

Dobré soužití vyžaduje zodpovědnost jeden za druhého. Chceme podporovat mezigenerační spolupráci a dosáhnout právního zrovnoprávnění všech forem rodiny. Chceme rodiny posilovat hned od začátku - domácí porodní asistentky jsou pro tento záměr nepostradatelné. Nabídka poradenských služeb a podpory rodin, nacházejících se ve složitých životních situacích musí být spolehlivě financována. Naším cílem je, aby rodiny mohly využívat flexibilní nebo zkrácenou pracovní dobu, aniž by přitom pocítily nevýhody. Veřejní zaměstnavatelé mají být příkladem pro lepší kompatibilitu rodiny a zaměstnání.

Zachování lidské důstojnosti - otevírání perspektiv

Humanita zavazuje! Chceme lidem, kteří u nás v Sasku hledají ochranu, zajistit bezpečí a důstojný život. Podporujeme legální možnosti migrace pro uprchlíky ze Sýrie a Iráku. Úspěšná integrace vyžaduje otevřenost na všech stranách, právní bezpečnost, spoluúčast, rychlý přístup k jazyku, vzdělání, práci, umění, kultuře. Toto vše a finanční podporu obcí chceme proto zaručit. I nadále pro nás platí, že v Sasku budeme rázně bojovat proti rasismu všedního dne a rozhodně vystupovat proti rasisticky motivovanému násilí.

Politikfelder