Zum Inhalt springen

A tohodla ZELENYCH! ZELENE zaměry za Saksku

Čehodla trjeba Sakska sylnu fraciju ZELENYCH w krajnym sejmje?

12 centralnych ZELENYCH cilow – to je naša wotmołwa. Nastupaja ekologiju, wšelakorosć a sprawnosć - tež w zmysle samsnych šansow za wšěch. Su nam ze směrnicu našeho wšědneho dźěła w parlamenće za wobydlerki a wobydlerjow Sakskeje. Wo to kóždy dźeń rady a z cyłej wutrobu wojujemy.

Wo klimu dźe

Wězo njeje škit klimy to jeničke, wo čož wojujemy. Ale bjez škita klimy steji wšo dalše na njewěstym podkładźe. Jeli zwrěšćimy, přewostajimy našim dźěćom swět połny konfliktow a katastrofow. My smy prěnja generacija, kotraž změnu klimy začuwa. A smy poslednja, kiž móže něšto přećiwo tomu činić. Z našim zakonjom za škit klimy chcemy planowanske procesy kraja wužadanjam přichoda přiměrić. Z tym mamy realistiske a předewšěm zwoprawdźomne cile před wočimi, kotrež dadźa chwile za to a kiž skićeja móžnosće, so snano hišće hinak wusměrić. Myslenje do přichoda bě přeco sylna stronka ZELENYCH. Za škit klimy je tole rozsudniše hač hdy prjedy.

Přirodu škitać – wšelakorosć zachować

Dramatiskemu woteběranju wšelakorosće družin zwěrjatow a rostlin našeje domizny chcemy zadźěwać. Tohodla angažujemy so za zwjazk biotopow po wšěm kraju, kiž wopřija syć wšelakorosći družin tyjacych strowych płonin a hižo eksistowace škitane pasma zwjazuje. Přiběrace zatwarjenje pódy z betonom a asfaltom, ekstensiwne wužiwanje płonin, eroziju, ničenje a roztřěskowanje žiwjenskich rumow twarskich projektow a hórnistwa dla kaž tež zanjerodźowanje powětra, pódy a wody chcemy skónčić. Přirodoškitne stacije maja při sposrědkowanju wědy wo wobswěće, hladanju přirodoškitnych kónčin a škiće mnohotnosće družin pomhać.

Energiju za Saksku – zaručenu a čistu

Zaměr je jasny a bjez alternatiwy: zaručene a čiste zastaranje ze 100procentnje wobnowjomnymi energijemi. Štóž pak so na tónle puć poda, dyrbi tež do cila dóńć chcyć: konsekwentnje, ludohospodarsce po kóštach přijomnje a ručež móžno. Jako ZELENI to chcemy. K tomu słuša poněčimny wustup z brunicy. Při tutej strukturnej změnje chcemy ludźi podpěrować. Wulke to wužadanje, als hodźi so zmištrować. Wotwěra Sakskej nowe šansy w swěće, w kotrymž je zaručena a čista energija za miliardy ludźi zakład wuwića kaž tež zakład za wobknježenje konfliktow.

Mobilni tež w poslednim kućiku – pěši, na kole, z busom a z ćahom

Chcemy mobilitu za wšěch; spušćomnu, bjez barierow, mjezsobu wothłosowanu a zapłaćomnu. Z našim wšón kraj wopřijacym konceptom “Taktfahrplan Sachsentakt 21” organizujemy za wužiwarjow a wobswět přijomny wobchad. Wšitcy ludźo w měsće a na wsy dyrbja spěšnje swój cil docpěć móc. Nastupajo wobchad z kolesom a pěši so wo atraktiwnu a wěstu infrastrukturu prócujemy. Z wulkim podźělom wobchada pěši a z kolesom budu naše města a gmejny za wobydlerjow powabliwiše. Angažujemy so za mudre a na přichod wusměrjene planowanje wobchada, kiž koleso, bus, ćah a awto optimalnje zwjazuje.

Zamołwiće produkować a nic na wšón gwałt

Spěchujemy naslědny konsum a ekologisku produkciju, jasne informowanje konsumentow, česćenje produktow a zamołwity wobchad ze zežiwidłami. Strowe jědźe w pěstowarnjach a šulach su nam wažne. Chcemy škódne chemikalije we wobswěće a produktach znižeć a přirodne resursy tak wužiwać, zo hodźa so wobnowjeć. Sakska hižo njedyrbjała być črjopjenc za druhich. To rěka: Mjenje importowanja strašnych wotpadkow, wobeńdźenje smjeća a zmóžnjenje dalewužiwanja. Měritko za zjawne nadawki měło być ekologiske a sprawne wobstaranje.

Ratarstwo – Je čas za nowe nastajenje

Industrializowanje ratarstwa rěka intensiwne zwužitkowanje pódy, přirody a krajiny na kóšty ekologiskeje runowahi. Trend centralizowanja a wulkozawodow w ratarstwje chcemy wobroćić. Naše zaměry su sylnjenje burskeho ratarjenja, wobhospodarjenje pódy, kiž dźiwa na škit přirody a widźomne rozšěrjenje ekologiskeho ratarjenja, kotrež wobswět njezajědojća a kiž wuńdźe bjez gentechniskeje manipulacije. To stopnjuje žiwjensku kwalitu, atraktiwnosć a šansy wuwića we wjesnych kónčinach. Zasadźujemy so za skónčenje masoweho plahowanja skotu.

Mudre hłójčki – Dobre kubłanje wot spočatka a čas žiwjenja

Zasadźujemy so za dobre kubłanje njedźiwajo staroby, pochada, dochodow abo zbrašenosće. Hladajo na pěstowarnje, šule, wukubłanje a studij zasadźujemy so za runoprawosć w kubłanju přez inkluziju a indiwidualne spěchowanje. Za to trjebamy dosć personala, kiž dóstawa dobru mzdu. Za dalekubłanje jako prawniski narok chcemy zakonske wuměnjenja stworić. Sakske wysoke šule trjebaja solidne financowanje, dyrbja demokratisce organizowane a njewotwisne być. Dobre kubłanje trjeba rumy, hdźež móža wšitcy zhromadnje wuknyć, kaž tež wuhotowanje, kiž so na wužadanja přichoda wusměrja.

Financielnu sprawnosć za města a wsy

Demografiska a strukturna změna je za Saksku wulke wužadanje. Za rozrostowace města a zdobom so pomjeńšowace wjesne komuny dyrbja so rozrisanja namakać. Mnohe wokrjesy a gmejny nimaja wulkich móžnosćow jednanja. Tohodla so za sprawne rozdźělenje pjenježnych srědkow we wobłuku komunalneho financneho wurunanja angažujemy. Financne wurunanje dyrbi so změnić, zo bychu města a komuny swoje winowatostne nadawki spjelnjeć móhli a zdobom dosć swobody za dobrowólne nadawki měli. Hakle potom budźe Sakska swojim wobydlerjam městno, hdźež skićeja so za dźěło a bydlenje dobre wuhlady do přichoda.

Fungowacy swobodny stat za wšěch – dobry a transparentny

Jenož z kmanym a personelnje derje wuhotowanym zarjadnistwom hodźa so statne nadawki dołhodobnje zmištrować. Atraktiwna a derje wuhotowana zjawna słužba njesmě być prašenje kóštow, wšako je wažny stołp fungowaceho swobodneho stata, kiž je wobydlerjam bliski. Procesy politiskich rozsudow a jednanje zarjadnistwa dyrbja transparente być – kóždy čas a na přepruwujomne wašnje. Chcemy stat, kiž wobydlerkam a wobydlerjam napřećo wotewrjenišo wustupuje. Nowy zakoń transparentnosće kaž tež winowatosć indiwiduelneho wupokazanja zastojnikow policije byštej tomu polěkowałoj.

Zakładne prawa škitać – demokratiju sylnić

Sakska ma zaso być kraj, kiž sej pomjenowanje swobodny stat zasłuži. Zasadźujemy so za to, zo maja so zakładne prawa wšěch tule bydlacych ludźi zańć a zo so “chcyćiwosć” zarjadow za datami skónči. Prawo zhromadźowanja a prawo swobodneho zwuraznjenja měnjenja chcemy sylnić. Sakske zakonje wěstoty dyrbja so wot nadměrneho zasahowanja do byrgarskich prawow wurjedźić. Chcemy runoprawosć muža a žony na zawjazniše wašnje rjadować. Demokratiske procesy na wšěch runinach maja so polěpšić a wobydlerki a wobydlerjo do bytostnych rozsudow bóle zapřijeć.

Swójbu sylnić – wšelakorosć podpěrować

Wuměnjenje za dobre zhromadne žiwjenje je wzajomna zamołwitosć. Zhromadnosć mjez generacijemi chcemy spěchować a prawniske runostajenje wšěch formow swójby docpěć. Swójby chcemy wot spočatka sem spěchować – za to su porodne baby njeparujomne. Poskitki poradźowanja a podpěry swójbam w ćežkej žiwjenskej situaciji maja so spušćomnje financować. Naš zaměr je, zo móža swójby fleksibelny abo skrótšeny dźěłowy čas bjez njelěpšinow wužiwać. Zjawni dźěłodawarjo njech su nastupajo lěpšu zwjazajomnosć swójby z powołanjom z přikładom.

Dostojnosć čłowjeka garantować – perspektiwy wotwěrać

Čłowjeskosć je zawjazk! Chcemy ludźom, kiž w Sakskej škit pytaja, wěstotu a dostojne žiwjenje skićeć. Podpěrujemy žadanje za legalnym zapućowanjom ćěkancow ze Syriskeje a Iraka. Poradźena integracija trjeba wotewrjenosć ze wšěch stron, prawnisku wěstosć, spěšny přistup k rěči, kubłanju, dźěłu, wuměłstwu a kulturje kaž tež móžnosć aktiwneho wobdźělenja. Tole kaž tež pjenježnu podpěru komunow chcemy zaručić. Za nas dale płaći, zo wšědny dźeń so jewjacemu rasizmej konsekwentnje wobaramy a so rasistisce motiwowanej namocy z rozsudźenosću spřećiwjamy.

Wolfram Günther

Prawiznik a wuměłstwowy wědomostnik (rodź. 1973) ze srjedźosakskeho Königsfelda chce wuslědki docpěć, kotrež ludźo widźa. Jeho politiske temy su wuwiće kraja, škit přirody a wobswěta kaž tež ratarstwo. Wón njeje přiwisnik jednorych wulkich rozrisanjow. Chce na struktury, ideje abo wuwića nawjazować, kotrež na konkretnym městnje hižo eksistuja. W městach njesmědźa štwórće jenož za wěstu socialnu worštu nastawać. W ratarstwje maja so swójbne zawody a z mjeńšich dźělow so zestajowace struktury sylnić. Runje tak dźe jemu wo zachowanje mnohotnosće našich pokładow přirody.

předsyda frakcije, wobswětopolitiski rěčnik, argrarnopolitiski rěčnik, rěčnik za wuwiće kraja a twarske naležnosće, rěčnik za pomnikoškit

Wolfram Günther

Franziska Schubert

Hospodarska a socialna geografowka (rodź. 1982) z Hornjeje Łužicy zasadźuje so za konstruktiwne wobchadźenje z demografiskej změnu a za zachowanje domizny a přirody. Zmužitosć a njekonwencionelne myslenje su jej při wuhotowanju přichoda we wjesnych kónčinach wažne. Při tym jej na tym zaleži, zo so zhromadnje z ludźimi w jich konkretnym žiwjenskim wobłuku za kmanymi rozrisanjemi pyta. Dobre dźěło z młodźinu, atraktiwne rumy za dźěło a žiwjenje kaž tež mnohostronske kubłanje su jej z wutrobnej naležnosću. Jako financna politikarka wustupuje za wjetšu transparencu a financielnu runoprawosć mjez městom a wsu.

naměstnica předsydy frakcije, budgetno- a financnopolitiska rěčnica, rěčnica za regionalnu politiku, rěčnica za serbske naležnosće a peticije

Franziska Schubert

Valentin Lippmann

Politolog (rodź. 1991) z Drježdźan zasadźuje so za swobodnostne zrozumjenje stata. Město droheje wobstražowanskeje techniki dźe jemu wo wjace zastojnikow policije z dobrym wukubłanjom. Wobydlerjam bliska policija so při tym tež zjawnej kontroli njewuhiba. Hladajo na přiběrace antidemokratiske tendency w Sakskej je po jeho měnjenju jasna politiska pozicija trěbna runje tak kaž sebjewědomy parlament, kiž so njewobhladuje jako podlěšena ruka knježerstwa. Po lěta praktikowanym kursu redukowanja personala žada sej jeho jasnu korekturu w směrje fungowaceho zarjadnistwa kraja.

parlamentariski jednaćel a naměstnik předsydy frakcije, rěčnik za nutřkownu politiku, komunalnopolitiski rěčnik, rěčnik za škit datow, čłon přepytowanskeho wuběrka nastupajo NSU

Valentin Lippmann

Dr. Claudia Maicher

Promowowana sociologowka (rodź. 1978) z Lipska angažuje so za mnohotnosć, swobodu a kreatiwitu w Sakskej. Ze swójskich nazhonjenjow wě, što studowacy a wědomostnicy trjebaja: dobre dźěłowe wuměnjenja, planujomnu karieru, solidne zakładne wuhotowanje wysokich šulow z financami a wjace demokratiskeho sobupostajowanja. Kulturnikam ma so za jich tworjenje šěrši rum skićeć. Wšako je kultura runje tajki wažny kluč za wotewrjenu towaršnosć wosrjedź Europy kaž bohaty poskitk medijow.

rěčnica za wysokošulsku politiku, kulturnopolitiska rěčnica, medijopolitiska rěčnica, rěčnica za politiku w syćach a za europsku politiku

Dr. Claudia Maicher

Katja Meier

Zakład za politiski angažement w Šwikawje rodźeneje Katje Meier bě jeje zmysł za sprawnosć. Tohodla angažuje so za wjetšu runosć šansow hladajo na žony. We wobchadniskej politice dźe jej wo změnu perspektiwy w zmysle na wobswět dźiwaceje mobility: Wobchad ze železnicu, kolesom a pěši ma sylnišu poziciju dóstać. Z konceptom mobility Zelenych “SACHSENTAKT 21” zasadźuje so za to, zo jězdźa busy a ćahi po wšěm kraju znajmjeńša kóždu hodźinu. Po wšěm kraju samsny tarif za zjawne wobchadne srědki a tiket mobility za ludźi ze snadnymi dochodami maja poskitk wudospołnjeć.

rěčnica za runostajenje, prawniskopolitiska rěčnica, wobchadnopolitiska rěčnica, rěčnica za politiku demokratije

Katja Meier

Dr. Gerd Lippold

Promowowany diplomowy fyzikar (rodź. 1961) z Lipska dźěłaše lětdźesatki w slědźenju a hospodarstwje we wobłuku wobnowjomnych žórłow energije ze snadnymi kóštami a załoži a nawjedowaše wšelake předewzaća. W krajnym sejmje wojuje za přichodakmanu energijowu politiku a za škit klimy kaž tež za hospodarsku politiku, kotraž stwori Sakskej perspektiwy za wulke změny a transformacije 21. lětstotka.

rěčnik za klimowu a energijowu politiku, hospodarskopolitiski rěčnik, rěčnik za technologijowu politiku

Dr. Gerd Lippold

Petra Zais

Z Rudnych hór pochadźaca Kamjeničanka (rodź. 1957) je diplomowa towaršnowědnica a dołholětna dźěłarnica. Wojuje za moderny a derje wuhotowany kubłanski system, w kotrymž je wuknjenje a wučenje z wjeselom. Zo su socialny pochad, městno bydlenja abo migraciski pozadk hišće dźensa přičina za špatniše šansy při starće do powołanja, je indic njedosahaceje sprawnosće. Wojuje za to, zo dóstanu w Sakskej škit pytacy ćěkancy spěšnje přistup ke kubłanju, kwalifikowanju a dźěłowym wikam, wšako je to wuměnjenje za jich integraciju do noweho žiwjenja.

rěčnica za dźěłowe wiki, kubłanskopolitiska rěčna, rěčnica za sportowu politiku, migraciskopoliska rěčnica

Petra Zais

Volkmar Zschocke

Gratytwarc (rodź. 1969) a socialny dźěłaćer z Kamjenicy zasadźuje so za žiwu wobydlersku demokratiju, w kotrejž so zaso wjace ludźi skutkownje do politiki měša. Ze swojimi nazhonjenjemi jako dołholětny wokrjesny a měšćanski radźićel je jemu předewšěm slědowace z wutrobnej naležnosću: politiku w Sakskej z realnym žiwjenjom zwjazać! Zběrawši zakładne politiske nazhonjenja w NDRskim hibanju za škit přirody, wabi za wašnje žiwjenja a hospodarjenja w přezjednosći z přirodu a wobswětom a za wjetši respekt před dostojnosću wšitkich žiwych stworjenjow. Wojuje za politiku, kiž twori ramik za wšědny dźeń w Sakskej, kotryž je dźěćom a swójbam přichileny.

rěčnik za socialnu a strowotnisku politiku, rěčnik za škit přetrjebarjow, rěčnik za škit zwěrjatow

Volkmar Zschocke

Politikfelder