Zum Inhalt springen

Dlatego ZIELONY! Zielone cele dla Saksonii

Dlaczego Saksonia potrzebuje silnej frakcji Zielonych w Landtagu?

Dwanaście centralnych ZIELONYCH celów to nasza odpowiedź. Związane są one z ekologią, różnorodnością i równością szans. Są one dla nas w naszej codziennej pracy w parlamencie wyznacznikiem działań zgodnych z interesami mieszkańców Saksonii. Z tego powodu każdego dnia toczymy spory. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag 2018

Ważny jest klimat

Na pewno walka o ochronę klimatu nie jest wszystkim, o co walczymy. Jednak bez ochrony klimatu wszystko inne staje się niepewne. Jeżeli poniesiemy porażkę, pozostawimy naszym dzieciom świat pełen konfliktów i katastrof.

Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które odczuwa skutki zmiany klimatu. Jesteśmy ostatnimi, którzy mogą coś w związku z tym zrobić. Dzięki naszej Ustawie o Ochronie Klimatu chcemy zapewnić przyszłość planowaniu przestrzennemu. Tym samym dążymy do realnych i przede wszystkim możliwych do wykonania celów, które dają czas i możliwości zmiany kursu. Myślą nadrzędną będzie zawsze kolor ZIELONY. W przypadku ochrony środowiska ma to większe znaczenie niż kiedykolwiek.

Ochrona środowiska – zachować różnorodność

Chcemy położyć kres dramatycznemu zanikaniu różnorodności naszych miejscowych gatunków zwierząt i roślin. Dlatego stawiamy na ogólnokrajowy związek biotopowy, których zawiera sieć wysokiej jakości terenów dla różnych gatunków i łączy ze sobą istniejące już obszary chronione. Chcemy zatrzymać coraz większe uszczelnienie powierzchni gruntu, przekształcenia terenów, erozję, zniszczenia obszarów do życia przez plany budowy i górnictwo jak i zanieczyszczenie środowiska, gleby i wody. Stacje ochrony środowiska powinny pomagać przy tworzeniu się środowiska, opiece nad rezerwatami przyrody i ochronie różnorodności gatunkowej.

Energia dla Saksonii – bezpieczna i czysta

Cel jest jasny i pozbawiony alternatywy: bezpieczne i czyste zaopatrzenia przez 100 procent energii odnawialnych. Jednak ten, kto się uda w tę podróż, musi chcieć także dotrzeć do celu: konsekwentnie, w sposób ekonomiczny i możliwie szybko. My ZIELONI chcemy tego. Stopniowe odejście od stosowania węgla brunatnego to część planu. Chcemy wspierać ludzi w tej zmianie strukturalnej. Wyzwanie to jest duże, jednak możliwe do wykonania. Otwiera Saksonii nowe szanse w świecie, w którym czysta i bezpieczna energia jest dla milionów ludzi bazą rozwoju i pokonywania konfliktów.

Mobilność w każdym miejscu – pieszo, rowerem, autobusem i koleją

Chcemy mobilności dla wszystkich: w sposób bezpieczny, pozbawiony barier, przemyślany i ekonomiczny. Dzięki naszemu ogólnokrajowemu, integralnemu planowi „Taktfahrplan Sachsentakt 21“ zorganizujemy komunikację przyjazną dla środowiska i dla pasażerów. Ma on umożliwić szybkie połączenia wszystkich ludzi na wsi i w mieście. Staramy się o atrakcyjną i bezpieczną infrastrukturę dla rowerzystów i pieszych. Dzięki zwiększonemu ruchowi rowerowemu i pieszych nasze miasta i gminy staną się przyjaźniejsze dla mieszkańców. Jesteśmy zwolennikami mądrego i przewidywalnego zaplanowania ruchu drogowego, które w sposób optymalny zintegruje różne środki transportu jak rowery, autobusy, kolej i samochody.

Produkcja przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności zamiast produkcji za wszelką cenę

Wspieramy zrównoważoną konsumpcję oraz ekologiczną produkcję, zrozumiałe informacje dla konsumentów, szanowanie wartości produktów oraz odpowiedzialne obchodzenie się z artykułami spożywczymi. Zdrowe jedzenie w przedszkolach i szkołach jest dla nas bardzo ważne. Chcemy zmniejszyć ilość szkodliwych chemikaliów i produktów w środowisku oraz wykorzystać w ten sposób zasoby naturalne, aby te mogły się zregenerować. Saksonia nie będzie już dłużej jak magnes, który przyciąga śmieci. To znaczy: trzeba importować mniej szkodliwych odpadów, unikać ich oraz umożliwić ich ponowne wykorzystanie i przetwarzanie. Kryterium dla zleceń publicznych musi stać się ekologiczne i zgodne z zasadami zaopatrzenia.

Rolnictwo – czas na nową postawę

Industrializacja rolnictwa oznacza intensywną eksploatację gleby, natury i krajobrazu kosztem równowagi ekologicznej. Chcemy odwrócić trend dążący do centralizacji i tworzenia dużych zakładów w rolnictwie. Stawiamy na wzmocnienie rolnictwa w ramach małych gospodarstw, ekologiczne zagospodarowanie gleb i wyraźną rozbudowę ekologicznych upraw, które nie będą zatruwać środowiska i nie wykorzystują modyfikacji genetycznej. Dzięki temu wzrośnie jakość życia, atrakcyjność i szanse rozwoju obszarów wiejskich. Opowiadamy się za zakończeniem masowego chowu zwierząt.

Mądre głowy – dobre wykształcenie od początku, przez całe życie

Jesteśmy za dobrym wykształceniem niezależnie od wieku, pochodzenia, dochodu i niepełnosprawności. W przedszkolach, szkołach i na studiach stawiamy na równy dostęp do wykształcenia poprzez inkluzję i indywidualne wsparcie. Do tego potrzebujemy wystarczającą ilość personelu dobrze zarabiającego. Dla dalszego kształcenia jako wymogu prawnego chcemy stworzyć podstawy ustawowe. Saksońskie szkoły wyższe muszą być finansowane na wysokim poziomie, zorganizowane demokratycznie i niezależne. Dobre kształcenie wymaga pomieszczeń, w których możliwa będzie wspólna nauka dla wszystkich i wyposażenia zgodnego z wymogami naszych czasów.

Finansowa sprawiedliwość w mieście i na wsi

Zmiany demograficzne i strukturalne stawiają Saksonię przed wieloma wyzwaniami. Dla rozwijających się miast i kurczących się terenów wiejskich należy znajdować rozwiązania w tym samym stopniu. Liczne okręgi i gminy są przyparte do muru. Opowiadamy się za sprawiedliwym podziałem środków finansowych w komunalnym wyrównaniu finansowym. Dlatego należy zmienić wyrównanie finansowe, aby miasta i gminy mogły spełniać swoje zadania statutowe oraz miały przestrzeń dla działań dodatkowych. Dopiero wtedy Saksonia stanie się dla swoich mieszkańców miejscem pracy i zamieszkania z perspektywami na przyszłość.

Wolne państwo działające dla wszystkich – w sposób dobry i transparentny

Tylko dzięki kompetentnej i pod względem personalnym dobrze wyposażonej administracji możemy wykonywać długoterminowo nasze zadania. Przyjazne i fachowe usługi publiczne nie są czynnikiem kosztów, lecz najważniejszy filar dobrze działającego i przyjaznego dla obywatela wolnego państwa. Polityczne procesy decyzyjne i działania administracyjne należy uczynić odpowiednio wcześnie i w sposób zrozumiały transparentnymi. Chcemy, aby państwo w sposób bardziej otwarty wychodziło naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Zasada transparentności i indywidualny obowiązek oznakowania funkcjonariuszy policji są gwarantami tego.

Ochrona praw zasadniczych – ochrona demokracji

Saksonia powinna znowu stać się wolnym państwem, które będzie na to miano zasługiwało. Jesteśmy za tym, aby prawa zasadnicze wszystkich żyjących tu ludzi były przestrzegane oraz aby zatrzymano głód dawnych w urzędach. Chcemy wzmocnić prawo zgromadzeń i prawo wolności słowa. Saksońskie prawa dotyczące bezpieczeństwa należy uwolnić od nadmiernych ingerencji w prawa obywatelskie. Chcemy uregulować kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Na wszelkich płaszczyznach należy poprawiać procesy demokratyczne . Mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na podejmowane decyzje.

Wzmocnienie rodziny – wspieranie różnorodności

Dobre współżycie społeczne wymaga wzajemnej odpowiedzialności. Pragniemy wspierać wykraczające poza pokolenia współżycie oraz prawnej równości wszystkich form rodziny. Chcemy wspierać od początku rodziny – położne są w tym celu nieodzowne. Oferty doradcze i wsparcia dla rodzin w ciężkich sytuacjach życiowych należy w sposób bezpieczny finansować. Naszym celem jest, aby rodziny mogły korzystać ze skróconego czasu pracy i przerw, nie ponosząc przy tym strat. Publiczni pracodawcy powinni być wzorem łączenia życia rodzinnego i zawodowego.

Zachowanie godniści człowieka – otwieranie perspektyw

Humanitarność zobowiązuje! Chcemy zapewnić ludziom, którzy szukają u nas w Saksonii schronienia, bezpieczeństwo i życie w godności. Popieramy postulat legalnych możliwości imigracji dla uchodźców z Syrii i Iraku. Udana integracja wymaga otwartości po obu stronach, bezpieczeństwa prawnego, szybkiego dostępu do nauki języka, wykształcenia, pracy, sztuki i kultury oraz do współpracy. To jak i finansowe wsparcie gmin chcemy zagwarantować. Dla nas oznacza to także zdecydowane zwalczanie rasizmu w codziennym życiu w Saksonii oraz decydowane reagowanie a przemoc o podłożu rasistowskim.

Wolfram Günther

Adwokat i historyk sztuki (ur. 1973) z Königsfeldw środkowej Saksonii. Chce osiągnąć wyniki, które dotrą do ludzi. Jego tematami politycznymi są rozwój kraju, ochrona środowiska oraz rolnictwo. Nie stawia on na proste wielkie rozwiązania. Chce kontynuować struktury, idee i kierunki rozwoju, które już zostały zapoczątkowane. W miastach nie mogą powstawać dzielnice społecznie rozwarstwione. W rolnictwie należy wzmacniać gospodarstwa rodzinne i małe. Ważne jest także zachowanie różnorodności naszych skarbów naturalnych.

Przewodniczący frakcji, rzecznik w sprawach ochrony środowiska, polityki agrarnej, rozwoju landu i budownictwa, rzecznik w sprawach ochrony zabytków

Wolfram Günther

Franziska Schubert

Geograf gospodarczy i spraw socjalnych (ur. 1982) z Oberlausitz opowiada się za konstruktywnym traktowaniem zmian demograficznych jak i za zachowaniem wartości patriotycznych i natury. Odwaga i nonkonformizm są ważne dla kształtowania przyszłości w obszarze landu. Stawia na poszukiwanie odpowiednich rozwiązać wspólnie z ludźmi na miejscu. Dobra praca młodzieży, atrakcyjne obszary pracy i życia oraz wielostronne kształcenie są dla niej bardzo ważne. W sprawach polityki finansowej opowiada się za większą transparentnością i finansową sprawiedliwością pomiędzy miastem a landem.

zastępca przewodniczącego frakcji, rzecznik w sprawach polityki budżetowej i finansowej, rzecznik polityczny regiony, rzecznik spraw łużyckich, petycji.

Franziska Schubert

Valentin Lippmann

Politolog (ur. 1991) z Drezna opowiada się za wolnościową koncepcją państwa. W miejsce drogiej techniki monitoringu opowiada się za większą ilością funkcjonariuszy policji z dobrym wykształceniem. Policja przyjazna obywatelom podlega zarazem kontroli publicznej. Przeciwko wzrastającym tendencjom antydemokratycznym w Saksonii potrzebna jest jego zdaniem jasna postawa polityczna oraz niezależny parlament, który nie będzie kontynuacją rządu. Po wieloletnim kurczeniu się personelu wymaga jasnej korekty kursu, aby ukształtować sprawną administrację landu.

Parlamentarny przewodniczący i zastępca przewodniczącego frakcji, rzecznik wewnątrzpolityczny, rzecznik polityki gminnej, rzecznik w sprawach ochrony danych, Komisja Badania Grup Terroru o Podłożu Narodowo-Socjalistycznym.

Valentin Lippmann

Dr. Claudia Maicher

Doktor socjologii (ur. 1978) z Lipska, opowiada się za różnorodnością, wolnością i kreatywnością w Saksonii. Z własnego doświadczenia wie, czego potrzebują studenci i naukowcy: dobry warunków pracy, możliwości planowania kariery, solidnego wyposażenia finansowego szkół wyższych oraz więcej współdecydowania demokratycznego. Osobom biorącym udział w tworzeniu kultury należy zapewnić więcej przestrzeni dla rozwoju. Kultura jest bowiem ważnym kluczem do otwartego społeczeństwa w centrum Europy jak i różnorodnym krajobrazem medialnym.

rzecznik w sprawach szkół wyższych, kultury, mediów, sieci i spraw europejskich

Dr. Claudia Maicher

Katja Meier

Katja Meier urodziła się w Zwickau. Jej siła napędową jest poczucie sprawiedliwości, dlatego angażuje się w wyrównanie szans kobiet. W polityce komunikacji opowiada się za zmianą perspektyw przyjaznej dla środowiska mobilności: kolej, drogi dla rowerów i dla pieszych powinny mieć większe znaczenie. Poprzez koncepcję mobilności ZIELONYCH „SACHSENAKT 21” jest za odstępem godzinnym w kursowaniu jako minimalnym standardem dla autobusów i kolei w landzie. Uzupełnieniem oferty byłaby obowiązująca dla całego landu taryfa publicznego transportu miejskiego oraz bilet mobilności dla osób z niskim dochodem.

rzecznik do spraw równouprawnienia, prawa, komunikacji, demokracji

Katja Meier

Dr. Gerd Lippold

Doktor fizyki (ur. 1961) z Lipska pracował przez wiele lat w badaniach i gospodarce korzystnych cenowo, odnawialnych źródeł energii. Zakładał i prowadził przedsiębiorstwa. W parlamencie landu walczy o politykę energetyczną przyszłości oraz o ochronę klimatu i politykę gospodarczą, która stworzy dla Saksonii perspektywy w wielkich zmianach i transformacjach 21. wieku.

rzecznik ds. energii i klimatu, gospodarki, technologii

Dr. Gerd Lippold

Petra Zais

Mieszkanka Chemnitz pochodząca z Rudaw (ur. 1957) jest magistrem nauk społecznych i wieloletnim związkowcem. Walczy o nowoczesny i dobrze ukształtowany system edukacji, w którym nauka i nauczanie będą przyjemnością. Fakt, że obecnie pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania lub podłoże migracyjne są powodem gorszych szans w życie zawodowe, jest dla niej dowodem braku sprawiedliwości. Walczy o to, że ludzi, którzy uciekli do Saksonii szybko otrzymają dostęp do edukacji, podnoszenia kwalifikacji i rynku pracy, ponieważ jest to warunek integracji i rozpoczęcia nowego życia.

rzecznik ds. rynku pracy, edukacji, sportu, polityki azylowej i migracji

Petra Zais

Volkmar Zschocke

Narzędziowiec (ur. 1969) i pracownik socjalny z Chemnitz jest zwolennikiem żywej demokracji obywatelskiej, w której znowu więcej ludzi angażować się będzie w sposób skuteczny w politykę. Po wieloletnim doświadczeniu w radzie okręgowej i miejskiej przede wszystkim jedno jest dla niego ważne: połączenie polityki w Saksonii z rzeczywistym życiem! Politycznie ukształtowany w kościelnym środowisku NRD opowiada się za stylem życia i gospodarki w zgodzie z naturą i środowiskiem oraz za większym szacunkiem dla życia wszystkich istot żywych. Walczy on o politykę, która stworzy ramy dla życia przyjaznego dzieciom i rodzinom w Saksonii.

Rzecznik w sprawach socjalnych i zdrowotnych oraz w sprawach ochrony praw konsumenta i ochrony zwierząt.

Volkmar Zschocke

Politikfelder