Zum Inhalt springen

Proto ZELENÍ! ZELENÉ cíle pro Sasko

Proč potřebuje Sasko silnou ZELENOU frakci v Zemském sněmu?

Naší odpovědí je dvanáct centrálních ZELENÝCH cílů. Točí se kolem ekologie, rozmanitosti a rovnosti (příležitostí). Vedou nás při naší každodenní práci v parlamentu v zájmu občanek a občanů Saska. Za ně rádi a ze srdce každý den bojujeme.

Na klimatu záleží

Samozřejmě, že boj za ochranu klimatu není vším, za co bojujeme. Ale bez ochrany klimatu stojí vše ostatní na nejistých základech. Pokud selžeme, zanecháme našim dětem svět plný konfliktů a katastrof. Jsme první generace, která pociťuje klimatické změny. Jsme poslední, kteří proti tomu mohou něco udělat. Pomocí našeho zákona na ochranu klimatu chceme upevnit pozici regionálního plánování pro budoucnost. Tím si volíme realistické a především realizovatelné cíle, které poskytují čas a možnosti pro změnu kurzu. Prvotní myšlenka byla vždy ZELENÁ. U ochrany klimatu je to mnohem víc rozhodující, než kdy před tím.

Ochrana přírody - zachování rozmanitosti

Chceme zastavit dramatický úbytek rozmanitosti domácích živočišných a rostlinných druhů. V tomto směru sázíme na celozemské propojení biotopů, jež zahrnuje síť ploch, které jsou důležité pro druhovou rozmanitost, a spojuje dohromady existující chráněná území. Chceme zastavit narůstající zastavění půdy, erozi, ničení a kouskování biotopů stavebními záměry a těžbou, znečištění vzduchu, půdy a vody. Stanice ochrany přírody mají pomáhat při ekologické výchově, péči o chráněná území a ochraně druhové rozmanitosti.

Energie pro Sasko - bezpečná a čistá

Cíl je jasný a nemá alternativu: bezpečná a čistá energie ze 100% obnovitelných zdrojů. Kdo se ovšem vydá na tuto cestu, musí také chtít dojít do cíle: důsledně, hospodářsky, cenově výhodně a co nejrychleji. My ZELENÍ to chceme. Součástí toho je postupné odstoupení od hnědého uhlí. Chceme podporovat lidi při této strukturální změně. Tato výzva je velká, ale zvládnutelná. Otevírá Sasku nové šance ve světě, kde je bezpečná a čistá energie pro miliardy lidí základem vývoje a zdolávání konfliktů.

Mobilní až do nejvzdálenějšího koutu - pěšky, na kole, autobusem nebo vlakem

Chceme mobilitu pro všechny: spolehlivou, bezbariérovou, na sebe navazující a cenově dostupnou. Naší celozemskou integrovanou dopravou „Taktfahrplan Sachsentakt 21“ organizujeme přepravu, jež je přátelská k cestujícím i životnímu prostředí. Má dopravit všechny lidi ve městě i na vesnici rychle do jejich cíle. Pro cyklisty a pěší se snažíme vybudovat atraktivní a bezpečnou infrastrukturu. S vysokým podílem cyklistické přepravy a pěší chůze bude život v našich městech a obcích kvalitnější. Zasazujeme se o chytré a prozíravé plánování dopravy, které optimálně spojí dohromady kolo, autobus, vlak a auto.

Zodpovědná výroba namísto výroby za každou cenu

Podporujeme udržitelnou spotřebu a ekologickou výrobu, jasné informace pro spotřebitele, respekt k hodnotě výrobků a zodpovědné zacházení s potravinami. Zdravé jídlo v mateřských školkách a školách má pro nás velký význam. Chceme snížit obsah škodlivých chemikálií v životním prostředí a využívat přírodních zdrojů tak, aby se mohly regenerovat. Sasko již nemá být magnetem na odpad. To znamená: dovážet méně nebezpečných odpadů, eliminovat vznik odpadu a vytvářet podmínky pro opakované používání a využívání zdrojů. Měřítkem veřejných zakázek musí být ekologický a zodpovědný nákup.

Zemědělství - čas pro nové postoje

Industrializace zemědělství znamená intenzivní vyčerpávání půdy, přírody a krajiny na úkor ekologické rovnováhy. My chceme trend směřující k centralizaci a zakládání zemědělských velkopodniků otočit. Stavíme na posílení drobného zemědělství, obdělávání půdy, jež bude šetrné k životnímu prostředí a výrazném rozšíření ekologického zemědělství, které nevypouští do okolí jedy nebo není geneticky upraveno. Stoupne tak kvalita života, atraktivita a šance rozvoje venkova. Zasazujeme se o ukončení velkochovů.

Chytré hlavy - kvalitní vzdělávání od začátku, po celý život

Zasazujeme se o kvalitní vzdělávání bez ohledu na věk, původ, příjem nebo postižení. V jeslích, ve škole, v učení nebo při studiu prosazujeme rovnoprávnost vzdělávání pomocí inkluze a individuální podpory. K tomu potřebujeme dostatečné množství dobře placeného personálu. Chceme vytvořit právní základ pro právní nárok na další vzdělávání. Saské vysoké školy musí být dobře financovány a demokraticky organizovány a musí být nezávislé. Kvalitní vzdělávání potřebuje prostory, ve kterých je realizovatelná společná výuka pro všechny, a také vybavení, které míří na výzvy budoucnosti.

Finanční rovnoprávnost ve městě i na vesnici

Demografické a strukturální změny staví Sasko před mnoho výzev. Pro rozrůstající se města a vylidňující se vesnice musí být nalezena rovnocenná řešení. Mnoho okresů a obcí je zahnáno do kouta. Zasazujeme se o spravedlivé rozdělení finančních prostředků v komunálním financování. Rozdělování finančních prostředků musí být změněno, aby města a obce mohly plnit nejen své povinné úkoly, ale měly i prostor pro plnění dobrovolných úkolů. Teprve tak bude Sasko pro své občany místem pro práci a bydlení, jež má perspektivu do budoucna.

Fungující svobodný stát pro všechny - dobrý a transparentní

Své státní úkoly můžeme dlouhodobě plnit pouze s kompetentní a personálně dobře vybavenou správou. Atraktivní a dobře vybavená veřejná služba není žádným nákladovým faktorem, nýbrž důležitým pilířem fungujícího a občanům blízkého svobodného státu. Politické rozhodovací procesy a správní jednání musí být včas a sledovatelně zpřístupněny. Chceme, aby stát vystupoval vůči občankám a občanům otevřeněji. Zákon o transparentnosti a individuální povinnosti označování pro policejní úředníky toto vyžaduje.

Ochrana základních práv - posílení demokracie

Sasko se má stát opět svobodným státem, jež si zaslouží toto označení. Usilujeme o to, aby byla dodržována základní práva všech zde žijících lidí a učinila se přítrž honu úřadů za sběrem dat. Chceme posílit právo shromažďovací a právo na svobodné vyjádření svého názoru. Saské bezpečnostní zákony musí být osvobozeny od nadměrných zásahů do občanských práv. Chceme závazněji regulovat rovnoprávné postavení mužů a žen. Na všech úrovních musí být posíleny demokratické procesy a občanky a občané se musí větší měrou podílet na důležitých rozhodnutích.

Posílení rodiny - podpora rozmanitosti

Dobré soužití vyžaduje zodpovědnost jeden za druhého. Chceme podporovat mezigenerační spolupráci a dosáhnout právního zrovnoprávnění všech forem rodiny. Chceme rodiny posilovat hned od začátku - domácí porodní asistentky jsou pro tento záměr nepostradatelné. Nabídka poradenských služeb a podpory rodin, nacházejících se ve složitých životních situacích musí být spolehlivě financována. Naším cílem je, aby rodiny mohly využívat flexibilní nebo zkrácenou pracovní dobu, aniž by přitom pocítily nevýhody. Veřejní zaměstnavatelé mají být příkladem pro lepší kompatibilitu rodiny a zaměstnání.

Zachování lidské důstojnosti - otevírání perspektiv

Humanita zavazuje! Chceme lidem, kteří u nás v Sasku hledají ochranu, zajistit bezpečí a důstojný život. Podporujeme legální možnosti migrace pro uprchlíky ze Sýrie a Iráku. Úspěšná integrace vyžaduje otevřenost na všech stranách, právní bezpečnost, spoluúčast, rychlý přístup k jazyku, vzdělání, práci, umění, kultuře. Toto vše a finanční podporu obcí chceme proto zaručit. I nadále pro nás platí, že v Sasku budeme rázně bojovat proti rasismu všedního dne a rozhodně vystupovat proti rasisticky motivovanému násilí.

Wolfram Günther

Právník a kunsthistorik (nar. 1973) ze středosaského Königsfeldu chce dosáhnout výsledků, které budou mít u lidí ohlas. Jeho politickými tématy jsou územní rozvoj, ochrana životního prostředí a přírody a zemědělství. Nesází na jednoduchá velká řešení. Chce navazovat na to, co je již v místě k dispozici - struktury, nápady nebo rozvoj. Ve městech nesmějí vznikat žádné čtvrti se sociálně vyčleněnými obyvateli. V zemědělství se musí posílit rodinné a drobné podniky. Stejně tak jde o zachování rozmanitosti našeho přírodního bohatství.

Předseda frakce, mluvčí pro otázky životního prostředí, mluvčí pro agrární politiku, mluvčí územního rozvoje a výstavby, mluvčí pro památkovou péči.

Wolfram Günther

Franziska Schubert

Sociálně-ekonomická geografka (nar. 1982) z Horní Lužice se zasazuje o konstruktivní zacházení s demografickou proměnou a zachování vlasti a přírody. Pro budoucí utváření venkova považuje za důležité mít odvahu a nekonvenční uvažování. Sází na hledání vhodných řešení společně s místními lidmi. Na srdci jí leží kvalitní práce s mládeží, atraktivní pracovní a životní prostředí a rozmanitost možností pro vzdělávání. Jako politička působící v oblasti financí se zasazuje o větší transparentnost a finanční rovnoprávnost mezi městem a vesnicí.

Zastupující předsedkyně frakce, mluvčí pro otázky domácnosti a financí, mluvčí pro náboženské otázky, mluvčí pro lužickosrbské záležitosti, petice.

Franziska Schubert

Valentin Lippmann

Politolog (nar. 1991) z Drážďan, se zasazuje o svobodomyslné chápání státu. Místo drahé sledovací techniky sází na více policistů s kvalitním vzděláním. Občanům blízká policie navíc podléhá veřejné kontrole. Proti narůstajícím antidemokratickým tendencím v Sasku je, dle jeho mínění, zapotřebí jasný politický postoj a sebevědomý parlament, který se nebude považovat jen za prodlouženou rukou vlády. Po mnohaletém zkostnatělém kurzu personálu požaduje jasnou úpravu kurzu směrem k fungující zemské správě.

Parlamentní jednatel a zastupující předseda frakce, mluvčí pro vnitropolitické otázky, mluvčí pro komunální politiku, mluvčí pro ochranu dat, vyšetřovací výbor pro NSU.

Valentin Lippmann

Dr. Claudia Maicher

Promovaná socioložka (nar. 1978) z Lipska se angažuje za rozmanitost, svobodu a kreativitu v Sasku. Z vlastní zkušenosti ví, co studující, vědkyně a vědci potřebují: dobré pracovní podmínky, plánovatelnou kariéru, solidní finanční základní vybavení vysokých škol a více demokratické spolurozhodování. Těm, jež pracují v kultuře, musí být dán prostor k rozvoji. Kultura je totiž stejně důležitým klíčem k otevřené společnosti uprostřed Evropy, jako rozmanitá mediální krajina.

Mluvčí pro otázku vysokých škol, mluvčí pro otázky kulturně-politické, mediální mluvčí, mluvčí pro otázky sociálních sítí, mluvčí pro evropské záležitosti.

Dr. Claudia Maicher

Katja Meier

Katja Meier, která se narodila ve Zwickau, je poháněna svým smyslem pro spravedlnost a angažuje se proto v otázce většího zrovnoprávnění šancí pro ženy. V oblasti dopravy usiluje o změnu pohledu na ekologickou mobilitu: železnice, kolo a pěší chůze by měly více získat na důležitosti. Pomocí ZELENÉHO konceptu mobility „SACHSENTAKT 21“ se zasazuje o celozemský minimální standard autobusových a vlakových spojů v hodinových intervalech. Celozemský tarif pro místní veřejnou dopravu a jízdenky pro občany s nízkým příjmem, tuto nabídku doplňují.

Mluvčí pro otázky rovnoprávnosti, mluvčí pro právní záležitosti, mluvčí pro oblast dopravy a demokracie

Katja Meier

Dr. Gerd Lippold

Promovaný diplomovaný fyzik (nar. 1961) z Lipska pracoval desítky let na výzkumu a hospodaření s nízkonákladovými obnovitelnými zdroji energie a založil a vedl vlastní firmu. V zemském sněmu bojuje za udržitelnou energetickou politiku a ochranu klimatu, stejně jako za hospodářskou politiku, která Sasku vytvoří perspektivy ve velkých změnách a transformaci 21. století.

Mluvčí pro otázky energie a klimatu, hospodářsko-politický mluvčí, mluvčí pro otázky technologií.

Dr. Gerd Lippold

Petra Zais

Diplomovaná socioložka a dlouholetá odborářka pocházející z Chemnitzu v Krušných horách (nar. 1957). Bojuje za moderní a dobře vybavený vzdělávací systém, ve kterém je učení se i učení potěšením. Že ještě dnes vede sociální původ, bydliště nebo původ z rodiny migrantů k horším startovacím podmínkám pro profesní dráhu, je pro ni signálem nedostatečné rovnosti. Bojuje za to, aby lidé prchající do Saska získali rychle přístup ke vzdělání, kvalifikaci a na pracovní trh, neboť to je předpokladem pro integraci do nového života.

Mluvčí pro otázky pracovního trhu, mluvčí pro vzdělávání, sport, azylovou a migrační politiku.

Petra Zais

Volkmar Zschocke

Nástrojař (nar. 1969) a sociální pracovník z Chemnitzu se zasazuje o aktivní občanskou demokracii, ve které se bude stále více lidí účinně zapojovat do politiky. Po dlouholetých zkušenostech v radě okresního a městského zastupitelstva mu na srdci leží především jediné: Propojit politiku v Sasku s realitou života! Politicky formován v církevním ekologickém hnutí DDR agituje za způsob uspořádání života a hospodaření v souladu s přírodou a životním prostředím a za větší respekt k důstojnosti všech živých tvorů. Bojuje za politiku, která vytvoří rámec pro podporu běžného života dětí a rodiny v Sasku.

Mluvčí pro sociální a zdravotní otázku, mluvčí na ochranu zájmů spotřebitelů, mluvčí pro ochranu zvířat.

Volkmar Zschocke

Politikfelder