Zum Inhalt springen

Zielone cele dla Saksonii

Ważny jest klimat

Na pewno walka o ochronę klimatu nie jest wszystkim, o co walczymy. Jednak bez ochrony klimatu wszystko inne staje się niepewne. Jeżeli poniesiemy porażkę, pozostawimy naszym dzieciom świat pełen konfliktów i katastrof.

Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które odczuwa skutki zmiany klimatu. Jesteśmy ostatnimi, którzy mogą coś w związku z tym zrobić. Dzięki naszej Ustawie o Ochronie Klimatu chcemy zapewnić przyszłość planowaniu przestrzennemu. Tym samym dążymy do realnych i przede wszystkim możliwych do wykonania celów, które dają czas i możliwości zmiany kursu. Myślą nadrzędną będzie zawsze kolor ZIELONY. W przypadku ochrony środowiska ma to większe znaczenie niż kiedykolwiek.

Ochrona środowiska – zachować różnorodność

Chcemy położyć kres dramatycznemu zanikaniu różnorodności naszych miejscowych gatunków zwierząt i roślin. Dlatego stawiamy na ogólnokrajowy związek biotopowy, których zawiera sieć wysokiej jakości terenów dla różnych gatunków i łączy ze sobą istniejące już obszary chronione. Chcemy zatrzymać coraz większe uszczelnienie powierzchni gruntu, przekształcenia terenów, erozję, zniszczenia obszarów do życia przez plany budowy i górnictwo jak i zanieczyszczenie środowiska, gleby i wody. Stacje ochrony środowiska powinny pomagać przy tworzeniu się środowiska, opiece nad rezerwatami przyrody i ochronie różnorodności gatunkowej.

Energia dla Saksonii – bezpieczna i czysta

Cel jest jasny i pozbawiony alternatywy: bezpieczne i czyste zaopatrzenia przez 100 procent energii odnawialnych. Jednak ten, kto się uda w tę podróż, musi chcieć także dotrzeć do celu: konsekwentnie, w sposób ekonomiczny i możliwie szybko. My ZIELONI chcemy tego. Stopniowe odejście od stosowania węgla brunatnego to część planu. Chcemy wspierać ludzi w tej zmianie strukturalnej. Wyzwanie to jest duże, jednak możliwe do wykonania. Otwiera Saksonii nowe szanse w świecie, w którym czysta i bezpieczna energia jest dla milionów ludzi bazą rozwoju i pokonywania konfliktów.

Mobilność w każdym miejscu – pieszo, rowerem, autobusem i koleją

Chcemy mobilności dla wszystkich: w sposób bezpieczny, pozbawiony barier, przemyślany i ekonomiczny. Dzięki naszemu ogólnokrajowemu, integralnemu planowi „Taktfahrplan Sachsentakt 21“ zorganizujemy komunikację przyjazną dla środowiska i dla pasażerów. Ma on umożliwić szybkie połączenia wszystkich ludzi na wsi i w mieście. Staramy się o atrakcyjną i bezpieczną infrastrukturę dla rowerzystów i pieszych. Dzięki zwiększonemu ruchowi rowerowemu i pieszych nasze miasta i gminy staną się przyjaźniejsze dla mieszkańców. Jesteśmy zwolennikami mądrego i przewidywalnego zaplanowania ruchu drogowego, które w sposób optymalny zintegruje różne środki transportu jak rowery, autobusy, kolej i samochody.

Produkcja przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności zamiast produkcji za wszelką cenę

Wspieramy zrównoważoną konsumpcję oraz ekologiczną produkcję, zrozumiałe informacje dla konsumentów, szanowanie wartości produktów oraz odpowiedzialne obchodzenie się z artykułami spożywczymi. Zdrowe jedzenie w przedszkolach i szkołach jest dla nas bardzo ważne. Chcemy zmniejszyć ilość szkodliwych chemikaliów i produktów w środowisku oraz wykorzystać w ten sposób zasoby naturalne, aby te mogły się zregenerować. Saksonia nie będzie już dłużej jak magnes, który przyciąga śmieci. To znaczy: trzeba importować mniej szkodliwych odpadów, unikać ich oraz umożliwić ich ponowne wykorzystanie i przetwarzanie. Kryterium dla zleceń publicznych musi stać się ekologiczne i zgodne z zasadami zaopatrzenia.

Rolnictwo – czas na nową postawę

Industrializacja rolnictwa oznacza intensywną eksploatację gleby, natury i krajobrazu kosztem równowagi ekologicznej. Chcemy odwrócić trend dążący do centralizacji i tworzenia dużych zakładów w rolnictwie. Stawiamy na wzmocnienie rolnictwa w ramach małych gospodarstw, ekologiczne zagospodarowanie gleb i wyraźną rozbudowę ekologicznych upraw, które nie będą zatruwać środowiska i nie wykorzystują modyfikacji genetycznej. Dzięki temu wzrośnie jakość życia, atrakcyjność i szanse rozwoju obszarów wiejskich. Opowiadamy się za zakończeniem masowego chowu zwierząt.

Mądre głowy – dobre wykształcenie od początku, przez całe życie

Jesteśmy za dobrym wykształceniem niezależnie od wieku, pochodzenia, dochodu i niepełnosprawności. W przedszkolach, szkołach i na studiach stawiamy na równy dostęp do wykształcenia poprzez inkluzję i indywidualne wsparcie. Do tego potrzebujemy wystarczającą ilość personelu dobrze zarabiającego. Dla dalszego kształcenia jako wymogu prawnego chcemy stworzyć podstawy ustawowe. Saksońskie szkoły wyższe muszą być finansowane na wysokim poziomie, zorganizowane demokratycznie i niezależne. Dobre kształcenie wymaga pomieszczeń, w których możliwa będzie wspólna nauka dla wszystkich i wyposażenia zgodnego z wymogami naszych czasów.

Finansowa sprawiedliwość w mieście i na wsi

Zmiany demograficzne i strukturalne stawiają Saksonię przed wieloma wyzwaniami. Dla rozwijających się miast i kurczących się terenów wiejskich należy znajdować rozwiązania w tym samym stopniu. Liczne okręgi i gminy są przyparte do muru. Opowiadamy się za sprawiedliwym podziałem środków finansowych w komunalnym wyrównaniu finansowym. Dlatego należy zmienić wyrównanie finansowe, aby miasta i gminy mogły spełniać swoje zadania statutowe oraz miały przestrzeń dla działań dodatkowych. Dopiero wtedy Saksonia stanie się dla swoich mieszkańców miejscem pracy i zamieszkania z perspektywami na przyszłość.

Wolne państwo działające dla wszystkich – w sposób dobry i transparentny

Tylko dzięki kompetentnej i pod względem personalnym dobrze wyposażonej administracji możemy wykonywać długoterminowo nasze zadania. Przyjazne i fachowe usługi publiczne nie są czynnikiem kosztów, lecz najważniejszy filar dobrze działającego i przyjaznego dla obywatela wolnego państwa. Polityczne procesy decyzyjne i działania administracyjne należy uczynić odpowiednio wcześnie i w sposób zrozumiały transparentnymi. Chcemy, aby państwo w sposób bardziej otwarty wychodziło naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Zasada transparentności i indywidualny obowiązek oznakowania funkcjonariuszy policji są gwarantami tego.

Ochrona praw zasadniczych – ochrona demokracji

Saksonia powinna znowu stać się wolnym państwem, które będzie na to miano zasługiwało. Jesteśmy za tym, aby prawa zasadnicze wszystkich żyjących tu ludzi były przestrzegane oraz aby zatrzymano głód dawnych w urzędach. Chcemy wzmocnić prawo zgromadzeń i prawo wolności słowa. Saksońskie prawa dotyczące bezpieczeństwa należy uwolnić od nadmiernych ingerencji w prawa obywatelskie. Chcemy uregulować kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Na wszelkich płaszczyznach należy poprawiać procesy demokratyczne . Mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na podejmowane decyzje.

Wzmocnienie rodziny – wspieranie różnorodności

Dobre współżycie społeczne wymaga wzajemnej odpowiedzialności. Pragniemy wspierać wykraczające poza pokolenia współżycie oraz prawnej równości wszystkich form rodziny. Chcemy wspierać od początku rodziny – położne są w tym celu nieodzowne. Oferty doradcze i wsparcia dla rodzin w ciężkich sytuacjach życiowych należy w sposób bezpieczny finansować. Naszym celem jest, aby rodziny mogły korzystać ze skróconego czasu pracy i przerw, nie ponosząc przy tym strat. Publiczni pracodawcy powinni być wzorem łączenia życia rodzinnego i zawodowego.

Zachowanie godniści człowieka – otwieranie perspektyw

Humanitarność zobowiązuje! Chcemy zapewnić ludziom, którzy szukają u nas w Saksonii schronienia, bezpieczeństwo i życie w godności. Popieramy postulat legalnych możliwości imigracji dla uchodźców z Syrii i Iraku. Udana integracja wymaga otwartości po obu stronach, bezpieczeństwa prawnego, szybkiego dostępu do nauki języka, wykształcenia, pracy, sztuki i kultury oraz do współpracy. To jak i finansowe wsparcie gmin chcemy zagwarantować. Dla nas oznacza to także zdecydowane zwalczanie rasizmu w codziennym życiu w Saksonii oraz decydowane reagowanie a przemoc o podłożu rasistowskim.

Politikfelder